Disclaimer / Copyright

Algemeen

Opdracht gever: Van Es assurantiŽn, hierna te noemen:  Van Es.
Design: Creatix -  Photography & Webdesign, hierna te noemen:  Creatix.


Deze website van Van Es assurantiŽn is ontwikkeld en wordt onderhouden door Creatix. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Wij behouden het recht voor om zonder bericht Van Es, alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Van Es waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Creatix en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van Van Es assurantiŽn worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Creatix.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Van Es is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op Van Es zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.  Creatix sluit iedere aansprakelijkheid voor de op Van Es verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.


Informatie van derden

Van Es sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van links naar derden zoals teksten, afbeeldingen of hyperlinks uitdrukkelijk uit.


Beschikbaarheid

Wij spannen ons in om Van Es zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Van Es.


Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 

 

 

 

 
   
 

čč vorige | home | top ^

Potma & Van Es - T. (058) 216 68 08 , F. (058) 213 58 57, M. 06 47 900 701,
E. info@vanesassurantien.nl, www.vanesassurantien.nl